Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Parachute

Czym jest RESQL?

RESQL to innowacyjny system wspierający szkoły w rozwiązywaniu problemów przemocy rówieśniczej stworzony przy pełnym uczestnictwie społeczności szkolnej (uczniów, nauczycieli, dyrektorów i rodziców) w oparciu o przeprowadzone przez nasz zespół badania, warsztaty z nauczycielami i uczniami oraz pilotaż działania systemu.

Liczne badania prowadzone w polskich szkołach wskazują na trzy istotne problemy:

Liczne badania prowadzone w polskich szkołach wskazują na trzy istotne problemy:

występowanie przemocy szkolnej w różnych przejawach, zarówno fizycznych, webalnych jak i psychicznych

brak bezpiecznego i anonimowego systemu zgłaszania incydentów przemocowych personelowi szkolnemu

brak ogólnoszkolnego systemu prewencyjno-interwencyjnego, w tym procedur działań dla nauczycieli i wychowawców

RESQL wychodzi naprzeciw tym wyzwaniom i oferuje szkołom:

innowacyjną aplikację mobilną umożliwiającą anonimowe zgłoszenia incydentów przez uczniów i obsługę tych zgłoszeń przez nauczycieli interwentów.

zestawy interwencji ułatwiające pracownikom podejmowanie odpowiednich decyzji i zaplanowanie działań. Szkoła otrzymuje materiały dotyczące reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz scenariusze działań związanych z poszczególnymi sytuacjami przemocy rówieśniczej.

przetestowane scenariusze lekcji wychowawczych dotyczących problematyki przemocy, relacji w klasie, klimatu klasy i szkoły. Ponadto RESQL dostarcza uczniom i pracownikom szkoły niezbędnej wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej, podanej w przystępnej formie.

Jak powstał RESQL?

Przygotowanie aplikacji oraz rozwiązań które są oferowane wraz z nią zostało poprzedzone badaniami i pilotażami prowadzonymi w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Rozwiązania, które proponujemy opierają się na analizie wyników badań i programów już funkcjonujących w szkołach. W latach 2019-2020 zespół psychologów i pedagogów z Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS przeprowadził pilotaż lekcji dotyczących przemocy rówieśniczej. Na podstawie tego został przygotowany zestaw lekcji na takie tematy jak m.in.: przemoc relacyjna, cyberprzemocy, reagowania na przemoc i rola świadków, konflikty i ich rozwiązywanie, myślenie społeczno-moralne.

Opracowanie rozwiązań zawartych w aplikacji poprzedzone zostało wywiadami z nauczycielami, uczniami i rodzicami. Następnie podczas warsztatów z nauczycielami, dyrektorami i uczniami testowane były wstępne rozwiązania, wprowadzane poprawki a pomysły dostosowywane były do oczekiwań użytkowników. Działania te doprowadziły do przygotowania rozwiązań w formie aplikacji mobilnej dla ucznia i odrębnego stacjonarnego panelu dla nauczyciela odpowiadającego za przyjmowanie i analizę zgłoszeń uczniów. Przygotowaliśmy również rozwiązania dla dyrektora szkoły które będzie umożliwiało mu monitorowanie problemu przemocy, raportowanie w formie zestawień i analizowanie zdiagnozowanych problemów wraz z radą pedagogiczną.

Kto za tym stoi?​

Zespół opracowujący zarówno aplikację jak i materiały wspierające składał się z badaczy psychologów i pedagogów jak również praktyków w tym m.in. nauczycieli, nauczycieli akademickich, szkoleniowców.

ezgif.com-gif-maker
Małgorzata Wójcik
Dr nauk społecznych w zakresie psychologii,
adiunkt i prodziekan w katowickim wydziale
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS

Dr Małgorzata Wójcik w swojej pracy zajmuje się badaniem powodów i przejawów przemocy szkolnej oraz dynamiki grup rówieśniczych. Małgorzata wraz z zespołem opracowuje i wdraża innowacyjne programy edukacyjne zapobiegające przemocy szkolnej. Realizuje projekty mające na celu zapobieganie zachowaniom wykluczającym oraz przemocy rówieśniczej, jednym z tych projektów, którego jest inicjatorką i współtwórczynią to właśnie „RESQL”.

Autorka licznych publikacji naukowych i podręczników.

Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych”, w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych.

Laureatka konkursu eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Dzięki grantowi przeprowadziła projekt „INKLA – Promocja Badań Partycypacyjnych”, w którym stworzyła młodzieżowe zespoły badawcze i wraz z nimi zrealizowała badania jakościowe dotyczące relacji rówieśniczych w klasach szkolnych.

Laureatka nagrody Ministra Edukacji i Nauki

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 roku

W latach 2019-2020 kierował projektem wdrożeniowym mającym na celu przygotowanie rozwiązań zapobiegających przemocy rówieśniczej w szkołach. Efektem tego projektu jest właśnie system i aplikacja RESQL. Ponadto od 2018 roku również na Wydziale Psychologii USWPS jest zaangażowany w przygotowanie baterii narzędzi do diagnozy rozwoju poznawczego dzieci i młodzieży. W RESQL Radosław prowadzi wykłady oraz szkolenia dla kadry szkół, rodziców, uczniów.

Laureat nagrody Ministra Edukacji i Nauki

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 roku

ezgif.com-gif-maker
Dr Radosław Kaczan
Psycholog, adiunkt na Wydziale Psychologii
Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS,
współzałożyciel sytemu RESQL
ezgif.com-gif-maker
Dr Piotr Rycielski
Pracownik Wydziału Projektowania Uniwersytetu
Humanistycznospołecznego SWPS w Warszawie,
członkiem zespołu twórców projektu RESQL

Przez wiele lat adiunkt i członek rady naukowej w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. Piotr jest wykładowcą akademickim, autorem i współautorem licznych badań naukowych i publikacji z zakresu psychologii edukacji realizowanych w Pracowni Szkolnych Uwarunkowań Efektywności Kształcenia i w Zespole Wczesnej Edukacji IBE. Bada rozwój poznawczy dzieci i młodzieży. Interesuje się psychologią poznania społecznego, dynamiką małych grup oraz metodologią badań społecznych. Propaguje leśną edukację. W RESQL Piotr prowadzi wykłady oraz szkolenia dla kadry szkół, rodziców, uczniów.

Laureat nagrody Ministra Edukacji i Nauki

za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej w 2022 roku