Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Chmura Parachute

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych jest Resql sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Chodakowska 19/31 (03-815 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS: 0000847314 REGON: 386386300 NIP: 1133016087 kapitał zakładowy 10.000 zł.

Z Administratorem danych można się skontaktować, w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, pod adresem e-mail: iod@resql.pl oraz kontakt@resql.pl jak również pisemnie pod wyżej wskazanym adresem siedziby, funkcję IOD pełni Piotr Liwszic.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail iod@resql.pl.

Lista procesów, w których administrator przetwarza dane osobowe:

 1. Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z Klientem:
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie Klientów będących osobami fizycznymi.
 3. W przypadku osób reprezentujących Klientów, a także występujących w ich imieniu dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy oraz przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się̨ postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone.
 1. Formularz kontaktowy:
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie (komunikacji z Użytkownikiem).
 3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
 1. Działania zmierzające do zawarcia i realizacji umowy z kontrahentem:
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w zakresie Kontrahentów będących osobami fizycznymi.
 3. W przypadku osób reprezentujących Kontrahentów, a także występujących w ich imieniu dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Dane w tym celu będą przetwarzane przez czas określony umową.
 1. Ustalenie, dochodzenie i obrona przed roszczeniami :
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który wskazuje na prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 3. Dane w tym celu będą przetwarza do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń prawnych.
 1. Realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora, dotyczących prowadzenia rachunkowości i dokumentacji księgowej, w tym archiwizowanie dokumentów.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 3. Dane przetwarzane są przez okresy wskazane w przepisach prawa, w tym ustawę o rachunkowości.
 4. Dokumenty księgowe przechowywane są co do zasady przez 5 lat po zakończeniu roku, w którym wystąpiło zdarzenie w związku, z którym został wystawiony dokument księgowy.
 1. Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy: Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód na kanał komunikacji.
 3. Dane przetwarzane są do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody również przez aktywne działanie.

Odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom świadczącym na rzecz administratora usługi: Informatyczne, doradztwa prawnego, kurierskie, pocztowe.
 2. Podmiotom publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO), otrzymania kopii danych osobowych (art. 15 ust. 3 RODO), sprostowania lub uaktualnienia danych osobowych (art. 16 RODO), usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO).

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

W celu skorzystania z przysługujących praw, należy kontaktować się z administratorem pod adresem: iod@resql.pl lub listownie na adres siedziby administratora danych.

Profilowanie:

Dane osobowe nie są wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacja o obowiązku podania danych osobowych i skutkach ich niepodania:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz w celu realizacji prawnie uzasadnione interesu administratora.

W pozostałych przypadkach podanie danych jest obowiązkowe, w szczególności, gdy wymaga tego spełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Pliki cookies:

Strona internetowa wykorzystuje następujące cookies:

Cookie keyDomenaOpis
YSC
.youtube.comThis cookie is set by YouTube to track views of embedded videos.
 
VISITOR_INFO1_LIVE
.youtube.comThis cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determine whether the website visitor is using the new or old version of the Youtube interface.